Šobrīd Numbero platforma ir pieejama bez maksas!

Tīmekļa vietnes

Lietošanas noteikumi

Redakcija: 2021.gada 27.oktobris

Versija 1.0

1. Tīmekļa vietnes Lietošanas noteikumos (turpmāk tekstā - “Lietošanas noteikumi” vai “noteikumi”) tiek norādīti tehniska rakstura parametri lietotāja profila reģistrācijai nolūkā izmantot tīmekļa vietnes https://numbero.app (turpmāk tekstā - “Tīmekļa vietne") pakalpojumus. Kopsakarā ar Pakalpojumu saņemšanas noteikumiem [hipersaite uz noteikumiem], šie noteikumi iekļaujas vienotā juridiskā darījumā starp SIA “NUMBERO APP” (turpmāk tekstā - “mēs” vai “Sistēmas uzturētājs”) un reģistrētu Tīmekļa vietnes pakalpojumu lietotāju (turpmāk tekstā - “Lietotājs”).

2. Pakalpojumu sistēma “NUMBERO APP” (turpmāk – “Sistēma”) ir automatizēta datu apstrādes procedūra, kurai Lietotājs var piekļūt autorizējoties, izmantojot saiti https://my.numbero.app/login, savukārt jauns Sistēmas Lietotājs var reģistrēt savu Lietotāja profilu (savu kontu) Sistēmā, izmantojot saiti  https://my.numbero.app/register.

3. Piekļuvei (arī reģistrācijai) ir nepieciešams online interneta pieslēgums vai mobilo datu pieslēgums, lietojot Sistēmu mobilajā aplikācijā.

4. Lai jebkurš interesents (fiziska vai juridiska persona) kļūtu par Lietotāju, tai sākotnēji ir jāizveido savs personīgais Lietotāja profils (savs konts) https://my.numbero.app/register (turpmāk tekstā arī – “profils” vai “konts”) vispirms iepazīstoties un tad akceptējot Pakalpojumu saņemšanas noteikumus.

5. Lietotājs var būt komercreģistrā ierakstīta vai nodokļu administrācijā (VID) reģistrēta  fiziskā persona (individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība) kā juridiska persona, vai jebkurš nodibinājums, kuram ir tiesības un saimnieciska rakstura interese saņemt Sistēmā iekļautos pakalpojumus. Juridiskas personas Lietotāja darbības veic ar  atbilstoši pilnvarotu personu starpniecību.

6. Vienam Lietotājam drīkst būt tikai viens profils (konts). Profila reģistrācijā Lietotājs norāda tikai patiesus Lietotāja datus.

7. Lietotājam aizliegts izpaust sava profila autorizācijas datus (elektroniskā pasta adresi un paroli) trešajām personām (izņemot juridiskas personas pilnvarniekiem). Sistēmas uzturētājam ir pamats uzskatīt, ka visos autorizēšanās gadījumos profilā, kā arī pakalpojuma izmantošanas gadījumos šo darbību faktiskais veicējs ir Lietotājs, proti, tā persona, kuras dati ir norādīti profilā.

8. Sistēmas lietošana ir maksas pakalpojums. Lietošanas (abonēšanas) maksa ir norādīta cenrādī https://numbero.app/#price.

9. Sistēma piešķir Lietotājam tiesības 14 dienas bezmaksas pakalpojuma izmēģināšanas (lietošanas) laiku. Sākot ar 15.dienu Sistēma atļauj pakalpojuma lietošanu tikai pēc attiecīgā tarifa plāna izvēles un apmaksājot tarifa plānā paredzēto lietošanas maksu.

10. Lietošanas maksu par Sistēmas pakalpojuma izmantošanu Lietotājs veic ar pārskaitījumu vai ar debeta/kredīta karti (VISA un Mastercard) tiešsaistē, vai ar BankLink (Paysera Bank Link, Swedbank Bank Link vai Citadele Bank Link pakalpojumu) palīdzību. Rēķins Lietotājam tiek sagatavots automātiski, un turpmāk pieejams Lietotāja kontā.

11. Ja 5 (piecu) dienu laikā Sistēmas uzturētājs nav saņēmis apmaksu atbilstoši Sistēmas uzturētāja izveidotājam rēķinam par pakalpojuma abonēšanas maksu, Lietotāja konta darbība tiek apturēta, un atjaunota tikai pēc attiecīgā maksājuma saņemšanas. Neaktīvs profils (konts) tiek slēgts pēc 6 mēnešiem sākot no pēdējās aktivitātes dienas Lietotāja profilā. Lietotāja kontā saglabātie rēķinu aprites dati tiek saglabāti 5 gadus.

12. Tarifa plāna izmaiņas Lietotājs var veikt Lietotāja profilā. Lietotāja izvēlētais jaunais tarifa plāns būs spēkā sākot no jaunā tarifa abonēšanas apmaksas brīža. Sistēmas uzturētājam nav pienākums veikt jebkādus pārrēķinus vai iepriekš samaksāto maksājumu atmaksu par iepriekšējiem abonēšanas mēnešiem. Lietotājam ir patstāvīgs uzdevums savlaicīgi plānot sev nepieciešamo dokumentu aprites apjomu un pakārtot šim plānam abonēšanas tarifa izvēli.

13. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Sistēmas lietošanas, par to informējot Sistēmas uzturētāju, nosūtot attiecīgu paziņojumu elektroniskajā pastā uz adresi – info@numbero.app, vai dzēšot Lietotāja profilu. Atteikšanās vai Lietotāja profila dzēšanas gadījumā Sistēmas uzturētājam nav pienākums atgriezt iepriekš veikto maksu par Sistēmas lietošanu (abonēšanu).

14. Sistēmas uzturētājs nodrošina, ka dati Sistēmā tiek pārraidīti, izmantojot SSL datu šifrēšanas protokolu.

15. Lietotājam ir tiesības uzdot jautājumus par Sistēmas lietošanu Sistēmas uzturētājam, saziņai izmantojot Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi un sūtot jautājumu uz Sistēmas uzturētāja e-pastu info@numbero.app. Ja Lietotājs neizmanto profilā reģistrēto e-pasta adresi, Sistēmas uzturētājam sniegt  atbildi nav pienākums.

Pakalpojuma saņemšanas noteikumi

Redakcija: 2021.gada 27.oktobris

Versija 1.0

I. Lietotāja apliecinājumi

 1. Ar šiem noteikumiem (turpmāk tekstā - “Pakalpojumu saņemšanas noteikumi” vai “noteikumi”) tiek nostiprināti juridiska rakstura nosacījumi lietotāja profila reģistrācijai nolūkā izmantot tīmekļa vietnes https://numbero.app (turpmāk tekstā - “Tīmekļa vietne") pakalpojumus. Kopsakarā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem [hipersaite uz Lietošanas noteikumiem], šie noteikumi veido vienotu juridisku darījumu starp SIA “NUMBERO APP” (turpmāk “SIA” vai “mēs”) un reģistrētu Tīmekļa vietnes pakalpojumu lietotāju (turpmāk tekstā - “Lietotājs” vai “Jūs”). Ar vārdiem “Lietotājs” vai “Jūs” šajos noteikumos tiek saprasta jebkura persona, kura izmanto Tīmekļa vietnē piedāvāto platformu rēķinu un citu grāmatvedības dokumentu apritei.

 2. Gadījumā, ja Jūs izvēlaties apmaksas tarifa plānu “Numbero VIP”, Jums var būt nepieciešamība parakstīt papildus juridiska rakstura dokumentus, kas līdztekus šiem noteikumiem papildinās Jūsu un SIA savstarpējo saistību apjomu. 

 3. Pirms Jūs nospiežat apstiprinājuma pogu “Es piekrītu”, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Noklikšķinot uz apstiprinājuma pogas “Es piekrītu”, Jūs apliecināt, ka piekrītat visiem Pakalpojumu saņemšanas noteikumu nosacījumiem un kļūstat par darījuma dalībnieku - Jūs uzņematies izpildīt un ievērot šajos noteikumos noteiktos pienākumus un saistības, par ko Jūs saņemat tiesības un iespēju lietot Tīmekļa vietnes piedāvāto pakalpojumu klāstu. Kļūstot par Tīmekļa vietnes Lietotāju un savstarpējā darījuma dalībnieku, Jūs apņematies stingri ievērot arī Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus [hipersaite uz Lietošanas noteikumiem].

 4. Ja Jūs nepiekrītat Pakalpojumu saņemšanas noteikumiem vai Jums ir iebildumi par kaut vienu no šo noteikumu punktiem, neklikšķiniet apstiprinājuma pogu “Es piekrītu” un neuzsāciet Tīmekļa vietnes lietotāja profila reģistrāciju.

 5. Visi jautājumi, kas izriet no šo noteikumu un savstarpējo saistību priekšmeta, ir pakļauti Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijai.

II. SIA sniegtā pakalpojuma būtība

 1. SIA piedāvā Lietotājiem iespēju izmantot Tīmekļa vietnes sistēmu, kurā piedāvāts reģistrēties,  pārvaldīt savu Lietotāja kontu, kurā tiek sagatavoti rēķini, veidojot to dizainu, izsūtīšanu adresātam, rēķinu atskaišu formu un citas savu rēķinu kopuma pārvaldības darbības.

 2. Ar jēdzienu “rēķins”, kā grāmatvedības dokuments, šeit tiek apzīmēts rēķins, avansa rēķins, pavadzīme vai cits līdzīga rakstura grāmatvedības dokuments (atbilstoši Tīmekļa vietnes piedāvājumam).

 3. Lietotāja rēķinā iesniegtie dati tiek pakļauti noteiktam algoritmam, pēc korektas aizpildīšanas rēķins uzsāk savu apriti Tīmekļa vietnē. Rēķina aprite pakļauta nosacījumam, ka rēķina informācija atbilst  objektīvajai patiesībai un šajos noteikumos paredzētajiem Lietotāja apliecinājumiem un garantijām. Neskarot jebkurus citus mums pieejamos legālos tiesību un interešu aizsardzības līdzekļus, ja tiek konstatēts, ka Lietotāja vai rēķina informācija acīmredzami neatbilst šo noteikumu prasībām, SIA patur tiesības sazināties ar Lietotāju, kā pirms, tā arī pēc tam, apturēt vai pat dzēst rēķinu no Tīmekļa vietnes. 

 4. SIA ir neapstrīdamas tiesības atteikties no jebkādas atbildības saistībā ar rēķinu izrakstīšanas un rēķinu saņemšanas juridiskajām sekām, kas piekrīt Lietotāja un rēķina adresāta savstarpējām saistībām un tiesiskajām attiecībām. Turklāt SIA patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pat slēgt jebkura Lietotāja piekļuvi Tīmekļa vietnei, nodrošinot  Lietotājam elektroniskas informācijas saņemšanu par rēķinu apriti līdz piekļuves ierobežošanai vai profila slēgšanai pēc Lietotāja pieprasījuma.

III. Pilnvaras un maksājumi

 1. Reģistrējot Lietotāja profilu nolūkā izmantot Tīmekļa vietnes pakalpojumam, Jūs norādāt sev vēlamo tarifa plānu, atbilstoši Tīmekļa vietnē norādītajam cenrādim. Jūsu izvēlētā tarifa plāna galvenais kritērijs ir rēķinu aprites skaits vienā mēnesī vai gadā. Tarifa plāna izmaiņas Jūs varat veikt, pārvaldot savu Lietotāja profilu (kontu) vai sazinoties ar mums, ļaujot mums izstrādāt Jums piemērotāko tarifa plānu.

 2. Maksu par Tīmekļa vietnes izmantošanu Lietotājs maksā ikmēneša abonementa (abonēšanas maksas) formā, kura ietvaros SIA ir tiesības vienu reizi mēnesī ieturēt no Lietotāja norādītā kredītiestādes konta. Maksa cenrādī ir norādīta bez pievienotās vērtības nodokļa. Galvenie pakalpojuma apmaksas sistēmas nosacījumi un principi:

2.1 pakalpojumu izmantošana iespējama tikai pēc attiecīgā Tarifu plāna izvēles un tā apmaksas (izņemot  Tarifu plānu, kur rēķinu skaits pieļauj tiesības izmantot pakalpojumu bez maksas);

2.2. abonēšanas maksa veicama vienu reizi mēnesī priekšapmaksas veidā, ko mēs ieturam no Jūsu kredītiestādes konta pakalpojuma lietošanas uzsākšanas dienā un turpmāk lietošanas (abonēšanas) atjaunošanu katra nākamā mēneša tajā pašā datumā, kurā lietošana (abonēšana) tika uzsākta vai mēneša pēdējā dienā, ja attiecīgajā mēnesī tāds datums nepastāv (piemēram, ja lietošana uzsākta 31.janvārī, tad nākamā abonēšanas maksas diena ir 28.februārī, 31.martā, 30.aprīlī u.tt.);

2.3. Tarifu plāna izmaiņas mēs paziņojam Tīmekļa vietnē un uz Jūsu e-pasta adresi, un izmaiņas stājas spēkā aiznākamā mēneša abonēšanas atjaunošanas datumā pēc attiecīgās paziņošanas dienas. Šajā laikā Lietotājs var atteikties no pakalpojuma izmantošanas savā Lietotāja profilā;

2.4. pakalpojuma apmaksa notiek eiro valūtā par viena Lietotāja īstenotu pakalpojuma lietošanu, atbilstoši izvēlētajā Tarifa plānā norādītajam apjomam;

2.5. apmaksas sistēmā mēs saglabājam tikai datus par apmaksas faktu, samaksāto summu un maksājuma transakcijas identifikatoru.

 1. Ja izvēlētais tarifa plāns neatbilst faktiskajam rēķinu aprites skaitam (tas ir lielāks), Jūs apņematies no savas puses piekrist un samaksāt Tīmekļa vietnes pakalpojumu izmantošanas cenu, kādu ir aprēķinājusi un noteikusi SIA Tīmekļa vietnē norādīto tarifa plānu ietvaros.

 2. Jūs piekrītat un pilnvarojat SIA iekasēt no Jūsu kredītiestādes konta maksājumus SIA labā par Tīmekļa vietnes pakalpojumu izmantošanu, tajā starpā:

3.1. Jums atbilstošajā tarifa plānā paredzēto cenu par Tīmekļa vietnes pakalpojumu izmantošanu;

3.2. līgumsodu par maksājumu kavējuma periodu, ja kādā no savstarpējo saistību nosacījumiem tāds tiek paredzēts;

3.3. atlīdzību par zaudējumiem, kas mums radušies Lietotāja pieļautu šo noteikumu vai Tīmekļa vietnes izmantošanas pārkāpuma dēļ. 

 1. Ja Lietotājs pēc savas iniciatīvas jebkura iemesla dēļ pārskata mēnesī pārtrauc Tīmekļa vietnes pakalpojuma izmantošanu vai izbeidz to lietot vispār, mums nav pienākums, bet Lietotājam nav tiesību atprasīt samaksāto abonēšanas maksu. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad Lietotāja profilu mēs slēdzam Lietotāja pieļauto pārkāpumu dēļ.

 2. Lietotājs ir patstāvīgi atbildīgs par visiem iespējamiem nodokļiem vai nodevām, kas var tikt piemēroti saņemtajam ienākumam rēķinu aprites gaitā.

 3. Jūs apņematies izsniegt mums jebkuru pilnvarojumu, kas saprātīgā apjomā ir nepieciešams Jūsu tiesību un tiesisko interešu pārstāvēšanai, ja tas saistīts Tīmekļa vietnē piedāvāto pakalpojumu efektīvu un pilnīgu izpildi.

IV. Īpašnieka apliecinājumi, garantijas un saistības

 1. Reģistrējoties Tīmekļa vietnē un sagatavojot rēķinu informāciju, Jūs apliecināt, garantējat un apņematies nodrošināt vai izpildīt šādus noteikumus:

1.1. Jūsu sagatavotais rēķins satur patiesus datus. Rēķina sagatavošanas nolūks nav saistīts ar noziedzīgām darbībām, kuras aizliedz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums;

1.2. Jūsu Lietotāja dati ir patiesi. Jūs apliecināt, ka jebkurai personai, kura reģistrē un veic manipulācijas Lietotāja kontā, ir attiecīgs juridiskas personas pilnvarojums, kuru SIA nav nepieciešams īpaši pārbaudīt. Kā Tīmekļa vietnes lietotājs fiziska persona, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu un esat tiesīgs patstāvīgi uzņemties šajos noteikumos noteiktās saistības;

1.3. Jūs apliecināt, ka Jums ir legālas komerciālas vai citām civiltiesiskām saistībām raksturīgas tiesības sagatavot  attiecīgo adresātam saistošo rēķinu;

1.4. Jūs garantējat, ka Jūsu sagatavotie rēķini nesaturēs nekādu informāciju, kas ir pretrunā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai var tikt novērtēta kā tā adresātu vai jebkuru trešo personu tiesības aizskaroša, kā piemēram (bet ne tikai), nepieklājīga, aizvainojoša, apmelojoša, draudus izsakoša, rasu naidu kurinoša u.c. informācija;

1.5. izmantojot Tīmekļa vietni, Jūs neiestājaties kā cita Tīmekļa vietnes potenciālā lietotāja starpnieks peļņas gūšanas nolūkā.

 1. Jūs apņematies atlīdzināt SIA zaudējumus un pēc SIA pieprasījuma nodrošināt tās interešu aizsardzību pret jebkādiem zaudējumiem vai prasījumiem, kas rodas SIA (vai tās amatpersonām vai darbiniekiem) augstākminēto apliecinājumu un garantiju pārkāpumu dēļ, kā arī jebkādu citu šajos noteikumos paredzēto Jūsu saistību pārkāpumu gadījumos.

 2. Jūs apņematies nekavējoties paziņot uz SIA e-pastu info@numbero.app ikvienā no gadījumiem, ja kāds no šajā sadaļā dotajiem apliecinājumiem vai garantijām zaudē spēku, vai saistību izpilde no Jūsu puses pilnīgi vai daļēji kļūst neiespējama, tādējādi var maldināt gan SIA kā pakalpojumu sniedzēju, gan citas trešās personas (īpaši - rēķinu adresātus). Paziņojums pats par sevi neatbrīvo Jūs no doto apliecinājumu, garantiju vai uzņemto saistību sekām, ciktāl šis paziņojums nenovērš negatīvo seku iestāšanos nākotnē.

 3. Rēķinu informācijas ievadē, kā arī turpmāk pārvaldot savu Lietotāja kontu, Jums ir pienākums iespējami precīzi norādīt vai aktualizēt datus, kas nepieciešami savstarpējai saistību izpildei.

V. Citi nosacījumi

 1. Ar Lietotāja profila (konta) reģistrēšanu un tiesību iegūšanu lietot Tīmekļa vietnes pakalpojumus,  Jūs neiegūstat nekādas tiesības uz SIA piederošo intelektuālo īpašumu (preču zīme, logotips, Tīmekļa vietnes dizains u.c.). Jūs atzīstat, ka jebkurai mūsu intelektuālā īpašuma izmantošanai ir nepieciešama mūsu iepriekšēja rakstiska piekrišana.

 2. SIA nav atbildīga pret Jums par jebkādiem zaudējumiem, tostarp par negūto vai sagaidāmo peļņu, nerealizētām iespējām, ietekmi uz Jūsu reputāciju, tiešiem vai netiešiem jebkāda veida mantiskiem samazinājumiem, kas radušies saistībā ar SIA sniegtajiem pakalpojumiem vai atteikumu sniegt šo pakalpojumu, rēķinu adresāta rīcību, tostarp atteikumu samaksāt rēķinā norādīto summu, rēķina vai  Lietotāja profila dzēšanu Lietotāja pārkāpuma dēļ, Tīmekļa vietnes darbību vai īslaicīgu darbības pārtraukumu, trūkumiem Tīmekļa vietnes saturā vai tehnoloģiskajās iespējās, pat ja mēs iepriekš esam informēti par šādu zaudējumu iestāšanās iespējamību. Neatkarīgi no augstākminētā, mūsu atbildība nav ierobežojama neattaisnojamas nolaidības, rupjas neuzmanības, krāpšanas vai apzināti sniegtas nepatiesas informācijas dēļ, vai jebkurā citā gadījumā, kad likums aizliedz ierobežot vai izslēgt šādu atbildību.

 3. Ne Lietotājs, ne SIA nav atbildīgi par to, ka nav izpildījuši kādu no savām saistībām tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus šo personu saprātīgas kontroles (force majeure), tostarp, bet ne tikai, ugunsgrēka, zemestrīces, piegādes pārtraukumu, citu dabas katastrofu, kara, embargo, valsts pārvaldes tiesību aktu izmaiņu, nemieru vai terorisma aktu dēļ.

 4. SIA ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt šo noteikumu darbību attiecībā uz Jums, par to paziņojot rakstveidā uz Jūsu personīgajā kontā norādīto e-pasta adresi, ja konstatē, ka  Jūs esat pārkāpis kādu no šajos noteikumos noteiktajiem apliecinājumiem, garantijām vai saistībām, vai jebkuru noteikumu, kas attiecas uz Tīmekļa vietnes izmantošanu. Noteikumu darbības izbeigšana neietekmē nevienas puses tiesības un pienākumus līdz paziņošanas brīdim, bet atbrīvo no jebkādām saistībām nākotnē.

 5. Neviens no Pakalpojumu saņemšanas noteikumu nosacījumiem nav interpretējams tādējādi, ka tas radītu kopuzņēmuma attiecības starp Jums un SIA, izņemot Privātuma politikā paredzētās  attiecībās, kurām ir personas datu pārziņa un apstrādātāja attiecību raksturs.

 6. Ja kāds no šo Pakalpojumu saņemšanas noteikumu nosacījumiem kļūst pretlikumīgs tiesību normu izmaiņu dēļ, vai spēkā neesošs vai neizpildāms, saskaņā ar likumdevēja vai tiesas izdotajiem aktiem, tas neietekmē citu šo noteikumu nosacījumu likumību, spēkā esamību vai izpildīšanas pienākumu.

 7. Pastāvot interpretācijas pretrunai starp Pakalpojumu saņemšanas noteikumiem un Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, noteicošie ir Pakalpojumu saņemšanas noteikumi, ciktāl tas nepieciešams juridisku pretrunu novēršanai. 

 8. Jebkura kavēšanās vai atturēšanās izlietot savas tiesības vai pieprasīt Lietotājam izpildīt kādu no Pakalpojumu saņemšanas noteikumu prasībām nav tulkojama kā atteikšanās no SIA tiesībām un neierobežo SIA iespēju īstenot savu tiesību apjomu nākotnē. Tāpat šajos noteikumos minēto tiesību pilnīga vai daļēja īstenošana neliedz saprātīgu iespēju izmantot citas tiesības, kā to paredz atbilstoši piemērojamie tiesību akti.

 9. Jebkurš no šo noteikumu regulējuma izrietošs nosacījums, kā rezultātā Lietotājam vai SIA rodas pastāvīgas tiesības vai saistības, paliek spēkā arī pēc šo noteikumu darbības izbeigšanas pēc SIA iniciatīvas attiecībā pret Lietotāju, bet līdz šo tiesību īstenošanai vai saistību pilnīgai izpildei.

 10. SIA patur tiesības jebkurā laikā grozīt Pakalpojumu saņemšanas noteikumus, un visi grozījumi stāsies spēkā un būs saistoši Lietotājam pēc grozījumu veikšanas datuma. Attiecībā uz reģistrētajiem Lietotājiem un rēķinu apriti, kas hronoloģiski notikusi Tīmekļa vietnē pirms Pakalpojumu saņemšanas noteikumu grozījumiem, izmaiņas stājas spēkā otrajā dienā no brīža, kad izmaiņu fakts ir paziņots Lietotāja personīgajā kontā norādītajā e-pastā.