LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Rīga, 17.04.2021
 1. Sistēma “NUMBERO APP” (turpmāk – SISTĒMA) ir automatizēta datu apstrādes sistēma, kura ir pieejama pēc saites – https://my.numbero.app/, un kurai var piekļūt autorizēti, izmantojot saiti – https://my.numbero.app/login, savukārt SISTĒMAS lietotājs (turpmāk – LIETOTĀJS) ir persona, kura autorizēti var piekļūt savam kontam SISTĒMĀ, izmantojot saiti – https://my.numbero.app/login.

 1. SISTĒMAS darbību uztur SIA "NUMBERO APP", vienotais reģistrācijas numurs – 40203279164,

juridiskā adrese – Eksporta iela 12 - 164, Rīga, LV-1045, Latvija (turpmāk – SISTĒMAS UZTURĒTĀJS).

 1. Lai persona kļūtu par LIETOTĀJU, tai sākotnēji šajā lapā – https://my.numbero.app/register, jāizveido savs personīgais LIETOTĀJA konts (turpmāk – KONTS) un jāpiekrīt šo noteikumu nosacījumiem, reģistrācijas brīdī, atzīmējot aili “Piekrītu Lietošanas noteikumiem”.

 1. Par LIETOTĀJU var būt komercreģistrā ierakstīta fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), vai arī šo personu atbilstoši pilnvarotās personas.

 1. LIETOTĀJAM var būt tikai viens KONTS, un KONTA reģistrācijas brīdī LIETOTĀJAM jānorāda tikai patiesi dati, tai skaitā pēc reģistrācijas, šos datus rediģējot. Šo noteikumu izpratnē minētie LIETOTĀJA dati glabājas KONTA profilā (turpmāk – PROFILS).

 1. LIETOTAJS apņemas neizpaust savus autorizācijas datus (elektroniskā pasta adresi un paroli) trešajām personām. Uzskatāms, ka visos gadījumos KONTA faktiskais LIETOTĀJS ir persona, kuras dati ir norādīti PROFILĀ.

 1. SISTĒMAS izmantošana LIETOTĀJAM ir maksas pakalpojums, un tas paredz šādus abonēšanas (tarifa) plānus un ierobežojumus: 1) tarifa plāns “NUMBERO”, mēneša maksa – 4,00 EUR (četri euro un nulle centi), iespēja veidot līdz 20 (divdesmit) rēķiniem mēnesī; 2) tarifa plāns “NUMBERO PRO”, mēneša maksa – 7,00 EUR (septiņi euro un nulle centi), iespēja veidot līdz 100 (viens simts) rēķiniem mēnesī; 3) tarifa plāns “NUMBERO VIP”, mēneša maksa tiek noteikta individuāli pēc atsevišķa pieprasījuma, un LIETOTĀJAM un SISTĒMAS UZTURĒTAJAM atsevišķi rakstiski vienojoties. Minimālais un maksimālais minēto pakalpojumu abonēšanas laika periods ir 1 (viens) mēnesis, un abonēt ir iespējams tikai vienu no minētajiem tarifu plāniem.

 1. Norādītās abonēšanas maksas piemērojamas bez papildus nodokļiem, tai skaitā bez pievienotās vērtības nodokļa, jo SISTĒMAS UZTURĒTĀJS nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

 1. LIETOTĀJAM ir  tiesības  14 (četrpadsmit)  dienu  laikā  bezmaksas  izmēģināt  (lietot)  SISTĒMU. 15 (piecpadsmitajā) dienā LIETOTĀJAM jāveic apmaksa par turpmāko SISTĒMAS lietošanu attiecīgi izvēlētajam tarifa plānam vai jāatsakās no SISTĒMAS lietošanas kā tādas.

 1. Apmaksu par SISTĒMAS lietošanu LIETOTĀJS var veikt ar pārskaitījumu vai ar maksājuma / kredīta karti (VISA un Mastercard) tiešsaistē, vai ar BankLink (Paysera Bank Link, Swedbank Bank Link vai Citadele Bank Link pakalpojumi) palīdzību, atbilstoši automātiski izveidotājam rēķinam, kurš būs pieejams KONTĀ.

 1. Ja 5 (piecu) dienu laikā LIETOTĀJS neveic apmaksu atbilstoši izveidotājam rēķinam, KONTA darbība tiek apturēta uz 6 (sešiem mēnešiem). Ja šī perioda laikā LIETOTĀJS veic apmaksu, tad KONTA darbība tiek atjaunota, savukārt, ja pēc 6 (sešiem) mēnešiem apmaksa netiek veikta, tad KONTS tiek slēgts.

 1. Tarifa plānu ir iespējams mainīt PROFILĀ un maiņas gadījumā jaunais tarifa plāns būs attiecināms uz LIETOTĀJU tikai no nākošā mēneša.

 1. LIETOTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā atteikties no SISTĒMAS lietošanas, par to informējot SISTĒMAS UZTURĒTAJU, nosūtot attiecīgo elektroniskā pasta vēstuli uz adresi – info@numbero.app. Atteikšanās gadījumā SISTĒMAS UZTURĒTAJAM nav pienākuma atgriezt jau veikto apmaksu.

 1. SISTĒMAS UZTURĒTAJS apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu SISTĒMAS darbību. SISTĒMAS UZTURĒTAJS nodrošina SISTĒMAS darbību tādā apmērā un specifikācijā, kādā tā faktiski ir, līdz ar ko, nedod nekādas garantijas LIETOTĀJAM attiecībā uz SISTĒMAS lietošanu, kā arī nevar garantēt SISTĒMAS bez kļūdainu un nepārtrauktu darbību. SISTĒMAS UZURĒTĀJS neatbild par jebkāda rakstura zaudējumiem vai kaitējumiem, kuri varētu vai rādās LIETOTĀJAM, lietojot SISTĒMU.

 1. SISTĒMAS UZTURĒTAJS apņemas nodrošināt, lai visi dati SISTĒMĀ tiktu pārraidīti, izmantojot datu šifrēšanas protokolu.

 1. SISTĒMAS UZTURĒTAJS apņemas neizpaust jebkādas ziņas par LIETOTĀJA datiem un komercdarbības aktivitātēm, ja vien to neprasa likums.
 2. SISTĒMAS UZTURĒTAJS neuzņemas atbildību par LIETOTĀJA saistībām pret trešajām personām.

 1. Izmantojot SISTĒMU, LIETOTĀJS apņemas ievērot starptautiskos un Latvijas Republikas tiesību aktus, neizmantot SISTĒMU pretlikumīgiem mērķiem, neaugšupielādēt tajā pretlikumīgus datus, kā arī nekaitēt SISTĒMAS darbībai.

 1. Par datiem, kurus ar SISTĒMAS palīdzību apstrādā, proti, ievada, glabā, rediģē, dzēš u.t.t., LIETOTĀJS, ir atbildīgs tikai un vienīgi LIETOTĀJS, kuram jāievēro attiecīgos fizisko personu datu aizsardzības noteikumus.

 1. SISTĒMA pilnībā pieder SISTĒMAS UZTURĒTAJAM, līdz ar ko LIETOTĀJAM nav nekādu īpašumtiesību uz to.
 2. SISTĒMAS tīmekļa vietnē – https://numbero.app/, publicētie materiāli nav oferte, līdz ar ko nav juridiski saistoši. Juridiski saistoši ir vienīgi šie noteikumi, un tikai no brīža, kad persona tos ir akceptējusi KONTA reģistrācijas brīdī. Visas citas juridiskās attiecības, kuras neizriet no šiem noteikumiem, nodibināmas konkrētai personai un SISTĒMAS UZTURĒTAJAM atsevišķi rakstiski vienojoties.

 1. Ja LIETOTĀJS neievēro kādus šo noteikumu nosacījumus, SISTĒMAS UZTURĒTĀJS bez iepriekšējā brīdinājuma ir tiesīgs liegt LIETOTĀJAM piekļūšanu KONTAM un to slēgt.

 1. KONTA slēgšana nozīmē, ka LIETOTĀJAM tiek anulēta iespēja autorizēties SISTĒMĀ un ka neatgriezeniski 30 (trīsdesmit) dienu laikā tiek dzēsti visi LIETOTĀJA ievadītie un augšupielādētie dati SISTĒMĀ.

 1. Šie noteikumi ir attiecināmi uz personu līdz tam brīdim, kamēr persona nezaudē LIETOTĀJA statusu, kā arī līdz brīdim, kamēr persona nav nokārtojusi visas no šiem noteikumiem izrietošās saistības.

 1. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, tai skaitā pieteikumu vai sūdzību iesniegšanas gadījumā, LIETOTĀJS var sazināties ar SISTĒMAS UZTURĒTĀJU, uzrakstot vēstuli uz elektroniskā pasta adresi

 info@numbero.app. Lai saņemtu atbildi, kura ir attiecināma tieši uz konkrētu KONTU, vēstuli jāsūta no elektroniskā pasta adreses, kura ir norādīta PROFILĀ.

 1. SISTĒMAS UZTURĒTAJS ir tiesīgs jebkurā brīdī veikt grozījumus šajos noteikumos, kā arī apņemas informēt LIETOTĀJU, nosūtot uz LIETOTĀJA elektroniskā pasta adresi attiecīgu paziņojumu par plānotājiem grozījumiem pirms 1 (viena) mēneša līdz to stāšanās spēkā brīdim. Jebkuri šo noteikumu grozījumi stājas spēkā ar publicēšanas brīdī šajā tīmekļa vietnē – https://numbero.app/, sadaļā “Lietošanas noteikumi”.

 1. Strīdi un domstarpības izskatāmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīdu vai domstarpību neizdodas atrisināt, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas likumu noteiktajā kārtībā.

 1. Šie noteikumi ir sastādīti elektroniski un saistoši bez LIETOTĀJA un SISTĒMAS UZTURĒTAJĀ pašrocīgiem parakstiem.